Telefoon  +31(0)343-477500

Email  sales@atepgates.com

 
 

HOME     |     PRODUCTEN     |     CONTACT     |     CATALOGUS     

 
 

  HOME  » BESTELLEN  » VOORWAARDEN

 
 

Algemene Levering-, Verkoop- en Betalingsvoorwaarden Atep Gates

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Atep Gates, verder aan te duiden als Gates en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Gates overeengekomen te worden.
1.2 Onder “de afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met Gates een overeenkomst aangaat
of wil aangaan, of voor wie Gates een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Indien Gates niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van
toepassing zouden zijn of dat Gates het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van
deze voorwaarden te verlangen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven deze
voorwaarden voor het overige ook van kracht.
1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden Gates niet, tenzij schriftelijk door Gates zijn
aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Gates een mededeling van de afnemer dat deze
de voorwaarden van Gates niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepas­sing verklaard, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle door Gates gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Gates
slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Gates niet verplicht detail gegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/ getoonde en/of gedemonstreerde
materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere documentatie) verplicht Gates niet tot levering a.q. acceptatie van een order.
2.4 Gates behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Gates een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Gates met de uitvoering van de opdracht
is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen
5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur
tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld
protesteert.
3.3 Aanvullingen en wijziging op een overeenkomst binden Gates slechts voor zover zij door Gates schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Gates is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te
schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Meer- en minderwerk
4.1 Indien de afnemer voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen en/of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten
hiervan te dragen. Slechts indien de wijziging/aanvulling door ons schriftelijke geaccepteerd is, zal e.e.a. voor uitvoering in
aanmerking komen.
4.2 Blijkt bij de eindafrekening dat het saldo meer- en minderwerk tot een verlaging van de overeengekomen prijs leidt, dan kunnen wij
jegens de wederpartij additio­neel aanspraak maken op vergoeding van winstderving ter hoogte van tenminste 15% van deze
vermindering.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
5.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
a. gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen,
b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
c. exclusief de kosten van installatie, inbedrijfstelling of demonstraties,
d. exclusief btw., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
e. vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend,
5.3 Ingeval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs te verhogen, een en ander met
inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige
prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 6. Reclames
6.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke
beschadiging gen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij
aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.
6.2 Onverminderd hetgeen in artikel 6.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk
op eventuele beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien
deze bij aflevering, vastgesteld worden op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet
bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, schriftelijk aan Gates gemeld te worden.
6.3 Storingen en gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in 6.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na
constatering en uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van de geleverde goederen, schriftelijk aan Gates te worden gemeld.
6.4 Na het verstrijken van de respectievelijk in 6.1, 6.2 en 6.3 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben
goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Gates in behandeling genomen.
6.5 Indien en voor zover de reclame door Gates gegrond wordt gevonden, is Gates uitsluitend verplicht het(de) gebrek(ken) te herstellen dan
wel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van Gates, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op
welke vergoeding dan ook.
6.6 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Gates.
6.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van Gates en onder de door Gates te bepalen
voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren.
In geval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren
naar een door Gates nader op te geven adres.

Artikel 7. Betaling/Verzuim
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Gates aangewezen bank-
of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de bank/ giroafschriften van Gates vermelde valutadag wordt als de dag van
betaling aangemerkt.
7.2 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaats vinden onder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan
ook.
7.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschul­digde rente en/of (invordering) kosten en vervolgens tot
voldoening van de oudste openstaande facturen.
7.4 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt,
b. Gates goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming tekort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke
aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot
surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen
na beslaglegging wordt opgeheven;
d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling
van zijn bedrijf of tot ontbinding; van overlijden, indien de afnemer een natuurlijke persoon is.
7.5 Gates is in de in 7.4 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende
rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of
rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist;
a: de overeenkomst geheel of gedeelte ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enige door de afnemer aan Gates verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 8. Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten
Aan de afnemer geleverde goederen/zaken blijven eigendom van Gates en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven
aan Gates voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met Gates aangegane
overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening (in verband daarmee) verschuldigd is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken
verder mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.

Artikel 9. (Op) Levertijd
9.0 Het tijdstip waarop Gates de overeengekomen werkzaamheden of leverantie(s) moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting dat
na het moment van aanvaarding van de opdracht, geen verandering zal plaats hebben in de omstandigheden, waaronder Gates zal
presteren.
9.1 Vindt dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg,
dan wordt het tijdstip van (op) levering dienovereenkomstig verlaat/verlengd, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.
9.3 Overschrijding van de (op)levertermijn zal de afnemer nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de
overeenkomst, dan wel een daarmede samenhangende overeenkomst.
9.4 De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen
zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat onze rechten inzake vergoeding van
honorarium/kosten onverlet.
9.5 Ingeval van werk/levering in fasen geldt dat Gates het werk van de volgende fase mag uitstellen zolang de afnemer de voltooiing van de
voorafgaande fase niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.
9.6 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. na mededeling onzerzijds dat het werk gereed is en de afnemer het werk heeft goedgekeurd;
b. na verloop van 8 dagen na de onder 9.6.a. bedoelde mededeling en de afnemer het werk heeft gecontroleerd;
c. na (gedeeltelijke) ingebruikname , voor het in gebruik genomende.
De afnemer kan zijn goedkeuring niet weigeren op grond van kleine gebreken of tekortkomingen, die door Gates worden hersteld binnen
30 dagen na oplevering.

Artikel 10. Levering
10.1 Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de afnemer. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Gates met de afnemer is
overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
10.2 Gates is gerechtigd om te leveren in gedeelten(deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
10.3 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen,
voor zijn rekening en risico.

Artikel 11. Transport/Risico
11.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen aanwijzing door de afnemer aan Gates is verstrekt, door ons als
goed huisvader/koopman bepaald.
11.2 Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
11.3 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan wanneer de vervoerder
vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van
de afzender zijn.
11.4 Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Bij intreden van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende
transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen, dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.
Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen
nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan
pro rato afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Artikel 13. Ontbinding/Beëindiging
13.1 Gates kan in de in Artikel 7.4 en/of 7.5 genoemde gevallen ontbinding van de overeenkomst inroepen.
13.2 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende geheimhouding,
ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 14. Geheimhouding
14.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijf)
informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht worden genomen.

Artikel 15. Garantie

15.1 Behoudens hetgeen in 15.5 is bepaald, verstrekt Gates m.b.t. door haar geleverde goederen een garantie op materiaal en fabrieksfouten.
De garantie houdt uitsluitend in dat Gates naar best vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar
keuze en ter beoordeling van Gates. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom
van Gates. Gebreken dienen schriftelijk aan Gates te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren
begane gegevens valt niet onder de garantie.
15.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik,
gebruik voor andere dan normale (bedrijf) doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- en waterschade, of indien
de goederen door andere dan Gates zijn gewijzigd of worden onderhouden.
15.3 Tenzij anders overeengeko­men geldt ten aanzien van de door Gates geleverde goederen de garantie voor een periode van 12 maanden
vanaf het tijdstip van levering.
15.4 Nakomen van haar garantieverplichtingen door Gates, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Gates niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
15.5 Indien Gates de goederen van een toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de
toeleverancier. Gates zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
15.6 Herstel buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie zal door Gates in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Gates niet gehouden tot enigerlei vergoeding van
schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan
personen, zowel bij de afnemer als bij derden.
16.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
16.3 In ieder geval is Gates niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de
ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.
16.4 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de afnemer is Gates slechts gevrijwaard tegen alle
eventuele aanspraken van de afnemer op basis van fabrieksfouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.
16.5 Ingeval de afnemer gebruik heeft gemaakt van het recht op tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is Gates slechts aansprakelijk
voor de extra kosten die hij moet maken doordat een derde de onvoltooide opdracht moet voltooien. Gates is echter nimmer aansprakelijk
voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noch voor bedrijfsschade.

Artikel 17. Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Gates of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door de regels zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 19. Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhou­ding tussen Gates en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen de voorwaarden in zoverre toepassing missen.

 

 

 Atep Gates © 2020